Obchodní podmínky
Kategorie

Obchodní podmínky

Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího se řídí těmito obchodními podmínkami, pokud nejsou výslovně upraveny, řídí se příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku, jakož i předpisy souvisejícími a zák. č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku, jakož i předpisy souvisejícími.

Prodávající:

SKÁCEL HRANICE, s.r.o.
Komenského 380
753 01 Hranice I - Město
IČ: 268 34 405
DIČ: CZ26834405
Mobil: 606 702 366
Tel. : 581 696 979
Fax : 581 696 944
e-mail: obchod@strechyskacel.cz
 
 
Číslo bankovního účtu: 86-7237820287/0100, variabilní symbol uvádějte číslo objednávky.
 
Zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 44446

 

Kupující:

Kupující - objednavatel - fyzická nebo právnická osoba, která objednala zboží prostřednictvím elektronického obchodu nebo písemně, telefonicky či osobně.


Práva a povinnosti prodávajícího:

 1. Prodávající je povinnen zrealizovat objednávku kupujícího v co nejkratším termínu od přijetí objednávky (dle dostupnosti jednotlivých položek zboží a provozních možností prodávajícího)
 2. Prodávající je povinnen uskutečnit dodávku do místa, které uvedl kupující v objednávce (nebylo-li dohodnuto jinak)
 3. Prodávající má právo odmítnout objednávku. V tomto případě je povinnen neprodleně uvědomit kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

Práva a povinnosti kupujícího:

 1. Kupující je povinnen v objednávce uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží doručeno.
 2. Kupující je povinnen odebrat objednané zboží a zaplatit kupní cenu, včetně případné ceny za dopravu zboží.
 3. S konečnou cenou je kupující vyrozuměn již při vyplnění objednávky (vyjma dodatečného upřesnění ceny za dopravu).
 4. Kupující má právo stornovat objednávku, je však povinnen uhradit prodávajícímu veškeré náklady se stornováním objednávky spojené.
 5. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze prodávajícího, pokud o to požádá.

Záruky a garance:

 1. Prodávající poskytuje záruku na zboží specifikované ve faktuře nebo v jiném účetním dokladu a současně v příslušném dodacím listu. Nároky kupujícího na záruky za jakost se řídí režimem obchodního zákoníku.
 2. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé použitím a instalací, které jsou v rozporu s návodem k obsluze nebo všeobecnými zásadami.
 3. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé nedodržením pokynů pro údržbu, provoz nebo obsluhu výrobku; na závady vzniklé nesprávnou přepravou a nesprávným skladováním; neodborným nebo nepřiměřeným zacházením; provozem za jiných než výrobcem stanovených podmínek, resp. za neobvyklých podmínek; fyzickým poškozením; na závady vzniklé neodvratnou událostí (oheň, voda apod.); povětrnostními vlivy; poškozením bleskem nebo elektrostatickým výbojem; nadměrným mechanickým opotřebením apod.
 4. Předmětem záručního plnění není rovněž běžná údržba, čištění a podobné úkony předepsané výrobcem v návodu k obsluze.
 5. Zboží lze užít jen k účelům uvedeným v návodech k použití.
 6. Od 1.1.2003 je v účinnosti zákon č. 136/2002, kterým se mění Občanský zákoník. Záruční doba spotřebního zboží je 24 měsíců, pokud není dána výrobcem jinak. Za vadu je považováno to, co neodpovídá kvalitativnímu vymezení zboží, jež vyplývá z kupní smlouvy. Naopak nelze za vadu považovat případ, kdy výrobek doslouží v důsledku užití či běžného opotřebení úměrného délce a způsobu užívání. Na žádost kupujícího je prodávající povinnen poskytnout záruku písemnou formou, umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci (obsahující jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo, sídlo právnické osoby nebo bydliště fyzické osoby). Prodávající může poskytnout záruku přesahující rozsah záruční doby stanované v zákoně, v záručním listu prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky. Nesplněním povinností týkajících se vydání záručního listu není platnost záruky dotčena. Je-li to s ohledem na poskytovanou záruku potřebné, prodávající v záručním listu vysvětlí obsah poskytované záruky, uvede její rozsah, podmínky, dobu platnosti a způsob, jakým je možno uplatnit nároky, jež z ní plynou. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, ani na vady, pro které byla sjednána nižší cena. Kupující může požadovat výměnu věci nebo výměnu součásti věci pouze není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Po dobu prvních 6 měsíců záruční doby se přenáší důkazní břemeno v reklamačním řízení na prodávajícího).

Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží):

 1. Kupující má v souladu s odstavcem 6 novely občanského zákoníku č. 367/2000 ze dne 14.9.2000 právo odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pokud v takové situaci dojde, je kupující oprávněn vrátit pouze nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebení, v původním obalu, se všemi součástmi a příslušenstvím a s veškerou dokumentací.
 2. Před samotným vrácením zboží je kupující povinnen včas uvědomit prodávajícího telefonicky, dohodnout termín vrácení a adresu, na kterou vrácené zboží dopravit, současně zaslat prodávajícímu e-mail nebo fax s uvedením čísla objednávky, faktury a dodacího listu a sdělit číslo účtu, na který chce vrátit uhrazenou částku.
 3. Vrácené zboží je kupující povinen zasílat výhradně doporučeně a pojištěné, prodávající neručí za jeho případnou ztrátu či poškození.
 4. Pokud nebude splněna některá z výše uvedených podmínek, nebude odstoupení od kupní smlouvy akceptováno, zboží nebude převzato zpět a uhrazená částka nebude vrácena.
 5. Pokud kupující od smlouvy odstoupí, prodávající mu vrátí částku, která se bude rovnat rozdílu kupní ceny a nákladů, které prodávající vynaložil v souvislosti s dodáním zboží.
 6. Možnost odstoupení od smlouvy se vztahuje pouze na dodávku zboží, jehož cena není závislá  na cenových výchylkách nezávislých na vůli prodávajícího, na zboží, které nebylo objednáno nebo upraveno speciálně a výslovně pro kupujícího a na zboží, při jehož převzetí nebylo možné dostatečně je prohlédnout.
 7. V případě zrušení části objednávky si prodávající vyhrazuje právo změnit výši poplatku za přepravné.
 8. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
 • zboží se již nevyrábí nebo není v nabídce prodávajícího
 • u zboží se změnila výrazným způsobem cena výrobce nebo smluvního dodavatele
 • zboží je momentálně doprodáno
 • V případě, že tato situace nastane, se prodávající zavazuje, že bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, apod...)