Jak nakupovat
Kategorie

Jak nakupovat

Objednání zboží

 1. Veškeré objednávky provedené prostřednictvím e-shopu nebo jiným způsobem prodávajícímu předané (pošta, e-mail, fax, osobně) jsou považovány za závazné. Aby mohla být objednávka akceptována, musí obsahovat všechny náležitosti, registrační údaje a telefonické spojení na kupujícího. V tomto případě je objednávka současně návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy není nutné potvrzení objednávky prodávajícím, kupní smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající si však může v jednotlivých, zejména sortimentně nebo finančně náročnějších případech, vyhradit písemné potvrzení objednávky.
 2. Provedením objednávky kupující potvrzuje bez výhrad, že se seznámil se všemi ustanoveními obchodních podmínek, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží, včetně příp. expedičních a dopravních nákladů, a že s nimi souhlasí. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán.
 3. Objednávka musí obsahovat přesnou specifikaci zboží, jeho množství a cenu za zboží.  Pro kupujícího platí ceny v době objednání. Ceny jsou uvedeny v Kč a jsou uváděny bez 20 % DPH.
 4. Při chybném zadání výběru zboží na objednávce ze strany kupujícího a následné výměně zboží si prodávající vyhrazuje právo účtovat veškeré náklady s výměnou spojené.

Platební podmínky

 1. Platbu za zboží je možné uskutečnit:
 • převodem na základě zálohové faktury (fakturovaná částka musí být připsána na účet prodávajícího nejpozději 2 pracovní dny    předcházející dnu plnění)
 • v hotovosti při převzetí dodávky zboží (pokud byla tato varianta prodávajícím odsouhlasena)
 • dobírkou při převzetí zboží

Reklamace

 1. Pokud je zásilka neúplná nebo poškozená, je kupující povinnen sepsat s dopravcem záznam o škodě (popis závady a jejího vzniku, číslo objednávky, dodacího listu a faktury) a tento záznam neprodleně prodávajícímu zaslat e-mailem nebo faxem, případně poštou a současně ihned prodávajícímu oznámit tuto skutečnost telefonicky.
 2. Při reklamaci je kupující povinen prokázat zakoupení předmětu plnění u prodávajícího fakturou a současně dodacím listem (kopiemi).
 3. Prodávající není povinnen přijmout k vyřízení reklamace předmět plnění, nepředá-li jej kupující se všemi součástmi a příslušenstvím a s veškerou dokumentací.
 4. O výsledku reklamace je kupující informován způsobem sjednaným s prodávajícím(e-mailem, telefonicky, faxem, písemně), a to nejpozději do 30-ti dnů od převzetí předmětu plnění k vyřízení reklamace.
 5. Odstranění závady je dle typu produktu realizováno výměnou produktu, výměnou vadného dílu, případně odstraněním závady v servisním středisku
 6. Při neoprávněné  reklamaci (nebude-li zjištěna oznámená závada nebo půjde-li o závadu nespadající do záručních podmínek) může prodávající požadovat úhradu vzniklých nákladů (za dopravu, opravu, apod.)

Vrácení zboží:

 1. Vrácení celé zakázky může proběhnout pouze v souladu se Zákonem na ochranu spotřebitele.
 2. Kupující může využít možnost vrátit zbylé, nepotřebné zboží nebo neucelenou zakázku na některou z provozoven prodávajícího . Konečné rozhodnutí o přijetí/nepřijetí zboží má právo učinit manažer příslušné provozovny prodávajícího. Bez předchozí  dohody a písemné žádosti ze strany kupujícího není prodávající povinnen zboží převzít.
 3. Vrácení zboží či palet je možné do 3 měsíců od nákupu.
 4. Vrácení zboží na provozovnu prodávajícího je vždy a bez vyjímky zpoplatněno částkou, které je tvořena 30 % z nákupní ceny vráceného zboží.