Doprava
Kategorie

Doprava

Doprava a dodání zboží :

  1. Zboží je dodáváno více způsoby, ze kterých si kupující zvolí při objednání nebo na kterých se dohodne s prodávajícím.
  2. Místem plnění je adresa, kterou kupující uvedl v objednávce nebo osobní odběr v místě, které si dohodl s prodávajícím.
  3. Dopravu zboží zajišťuje prodávající, pokud si ji kupující objedná. Za dodání zboží se považuje osobní odběr v místě, které si obě strany dohodly nebo dodání zboží na požadované místo a jeho převzetí. Zboží může převzít pouze oprávněná osoba,která je povinna se dostatečně identifikovat (platný občanský průkaz nebo cestovní pas). Pokud si kupující nepřevezme zboží z důvodů ležících na jeho straně (např. není-li kupující nebo jím pověřená osoba přítomna nebo není-li schopen uhradit kupní cenu apod.), je povinnen nést v plné výši náklady spojené s opakovaným dodáním. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího v okamžiku převzetí zboží pod podmínkou zaplacení plné kupní ceny.
  4. Kupující je povinnen při dodání zboží zkontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky dle dodacího listu a odmítnout převzetí neúplné nebo  poškozené zásilky. Pokud je zásilka neúplná nebo poškozená, je povinnen sepsat s dopravcem záznam o škodě a tento neprodleně prodávajícímu zaslat e-mailem nebo faxem, případně poštou a současně ihned prodávajícímu oznámit tuto skutečnost telefonicky. Pokud kupující podpisem v dokladech dopravce převzetí zásilky potvrdí, je zásilka považovaná za bezzávadnou a na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození nebude brán zřetel (výjma situace, kdy není možné z objektivních důvodů provést kontrolu dodávky ihned při převzetí zásilky od dopravce. V tomto případě je kupující povinnen tak učinit bez zbytečného odkladu do 24 hodin a o zjištěných nedostatcích ihned informovat prodávajícího).
  5. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od prodávajícího, resp. od dopravce.
  6. Prodávající si vyhrazuje právo na prodloužení dohodnuté dodací lhůty v případě nepředvídatelných událostí.
  7. O této skutečnosti je povinnen kupujícího neprodleně informovat a dohodnout náhradní termín plnění. Nedodá-li prodávající zboží ani v náhradním termínu, je kupující oprávněn od smlouvy bez dalšího dohodnutého termínu dstoupit.

 

 

Ceny jsou uvedeny včetně DPH. V objednávce si zvolte prosím, způsob doručení. Pro dopravu zboží větších rozměrů zvolte přepravu dodávkovou - nákladní firmy Skácel,  nebo osobní odběr.  Pro doručení balíků do 30 kg  a 1m délky použijte přepravu České pošty. Cena za dopravu Vám bude vyčíslena dle našeho ceníku  viz. orientační tabulka. Po potvrzení přijetí objednávky Vám obratem sdělíme cenu přepravy a termín dodání.